Privacybeleid

Informatie over de behandeling van persoonsgegevens

Wij zijn erg blij met uw interesse in onze website - en dus in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke rechten en vrijheden is zeer belangrijk voor ons; wij gebruiken uw gegevens alleen voor de beoogde doeleinden. Aangezien het voor ons belangrijk is dat u te allen tijde op de hoogte bent van de mate waarin wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en, indien nodig, aan derden doorgeven, informeren wij u hieronder in detail over de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons worden verzameld of opgeslagen.

In principe kunt u onze pagina\'s gebruiken zonder gegevens te verstrekken; indien hierop voor bepaalde diensten uitzonderingen bestaan, zullen wij deze in de volgende hoofdstukken toelichten. Wij verwerken geen gegevens zonder rechtsgrondslag zonder uw geïnformeerde toestemming. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons strikt aan de eisen van de EU-gegevensbeschermingsverordening (GDPR) en alle andere voorschriften inzake gegevensbescherming.

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Mitsubishi Electric Europe B.V. Vestiging België
Autobaan 2
8210 Loppem

Geregistreerd in Nederland: Amsterdam, Nr. 33279602
Zetel van de vennootschap: Capronilaan 46, 1119 NS Schiphol-Rijk, Nederland

Telefoon: +32 50 40 48 48
E-mail: LDPO_MEU-BE@meb.mee.com
Website: www.mitsubishi-electric.be

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Chris Jonckheere
Mitsubishi Electric Europe B.V. Vestiging België
Autobaan 2
8210 Loppem

Actualiteit van de gegenvensbeschermingsverklaring

Om ervoor te zorgen dat wij in verband met de diensten van onze website altijd over actuele gegevensbeschermingsinformatie beschikken, maken wij gebruik van de dienst CLOUD DSE van Cookiebox GmbH uit Münster.

Rechten van de betrokkene

De EU General Data Protection Regulation (GDPR) voorziet in hoofdstuk III in uitgebreide rechten voor betrokkenen, die wij hieronder dienovereenkomstig toelichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op toegang

Deze bepaling heeft met name betrekking op informatie over de volgende bijzonderheden van de gegevensverwerking:

 • Doeleinden van de verwerking
 • Categorieën van gegevens
 • Ontvangers of categorieën ontvangers, indien van toepassing
 • Indien mogelijk, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van deze periode
 • Informatie over het respectieve recht op rectificatie, schrapping, beperking of bezwaar
 • Bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Indien van toepassing, herkomst van de gegevens (indien niet bij u verzameld)
 • Indien van toepassing, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, met zinvolle informatie over de betrokken logica, de reikwijdte en de verwachte effecten.
 • Indien van toepassing, (geplande) overdracht aan een derde land of internationale organisaties.
Recht op correctie

Wij zullen onjuiste gegevens onmiddellijk corrigeren, mits u ons van de omstandigheid op de hoogte stelt.

Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel van de verwerking.
 • Intrekking van uw toestemming en ontbreken van een andere rechtsgrondslag voor verwerking.
 • Bezwaar tegen de verwerking en ontbreken van een prevalerende rechtsgrondslag voor verwerking. In geval van direct marketing is er altijd bezwaar mogelijk en bestaat er geen prevalerende rechtsgrondslag.
 • Onrechtmatige verwerking.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • De gegevens werden verzameld overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de GDPR.
Recht op beperking van de verwerking

Mits aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U betwist de juistheid van uw gegevens (voor de duur van de controle naar de juistheid kan aan onze kant een beperking worden opgelegd).
 • In geval van onrechtmatige verwerking en indien de gegevens niet moeten worden gewist op vraag van de betrokkene, treedt beperking op van de verwerking in de plaats van verwijdering
 • Als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoeleinden en u heeft uw gegevens tegelijkertijd nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Nadat u bezwaar hebt gemaakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, GDPR en voor de duur van de controle of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan de uwe.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Wanneer de verwerking verricht wordt via geautomatiseerde procedures, gebaseerd is op toestemming of de overeenkomst en de overdracht geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen, zullen wij uw gegevens in een machinaal leesbaar formaat aan u doorgeven of - op uw verzoek - uw gegevens aan een andere verantwoordelijke ontvanger overdragen.

Recht van bezwaar

Als wij persoonsgegevens van u verzamelen of hebben verzameld en verwerkt (op basis van art. 6 lid 1 e of f of art. 9 lid 2 g GDPR), hebt u het recht om te allen tijde (met werking voor de toekomst) bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (inclusief profilering). In uitzonderlijke gevallen kan het bezwaar geen effect hebben, bijvoorbeeld als wij voor de verwerking dwingende, beschermenswaardige belangen kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of als de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking. Dit geldt ook voor de profilering voor zover die met dergelijke directe reclame gepaard gaat.

Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Wanneer wij persoonsgegevens van u verzamelen of hebben verzameld en verwerkt, hebt u het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor u rechtsgevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft. In elk geval zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van onze kant te verkrijgen, uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Recht om toestemming in te trekken krachtens de gegevensbeschermingswetgeving

Een lijst van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten in Duitsland is te vinden op de website van de federale commissaris voor gegevensbescherming of onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij uw bevoegde nationale of lokale toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit met de volgende contactgegevens:

GBA / APD
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : 32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Algemene informatie over gegevensverwerking op de website

De volgende informatie geldt voor de gegevensverwerking op onze website in het algemeen. Indien er uitzonderingen of aanvullingen op deze informatie zijn, worden deze in detail beschreven in de desbetreffende rubrieken.

Informatie over gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Bovendien hebben wij SSL-codering (SHA256) op onze website geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle risico\'s echter niet mogelijk.

Rechtsgrondslag van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten van de GDPR, afhankelijk van het type en het doel van de verwerking als volgt:

Toegestaan gebruikSpecificatie van de GDPR
Geïnformeerde toestemmingArt. 6, lid 1 bis
Uitvoering van een contractArt. 6, lid 1, onder b)
Uitvoering van precontractuele maatregelenArt. 6, lid 1, onder b)
Nakoming van wettelijke verplichtingenArt. 6, lid 1, onder c)
Bescherming van vitale belangenArt. 6, lid 1, onder d)
Bescherming van onze legitieme belangenArt. 6, lid 1, onder f)
Ons rechtmatig belang

Ons gerechtvaardigd belang zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1, onder f, GDPR is gebaseerd op de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten om ons vermogen om te functioneren in stand te houden en de werkgelegenheid van onze werknemers veilig te stellen.

Algemene termijnen voor het wissen van gegevens

Na beëindiging van het doel van de opslag zijn de bewaartermijnen over het algemeen ten minste zes jaar Gegevens worden gewoonlijk onmiddellijk gewist overeenkomstig ons concept voor het wissen van gegevens, mits dit niet in strijd is met een plicht om gegevens te bewaren, de noodzaak om een overeenkomst na te komen of een gerechtvaardigd belang.

Verwijdering of afscherming van persoonsgegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens alleen op voor de periode die nodig is om het gespecificeerde doel te bereiken. Nadat het doel niet langer van toepassing is en na het verstrijken van eventueel bestaande bewaartermijnen, worden uw gegevens onmiddellijk gewist. Als wissen niet mogelijk is, worden de gegevens geblokkeerd.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

Zodra u onze website bezoekt, verzamelt onze webserver enkele algemene gegevens en technische informatie - zoals weergegeven in de volgende tabel:

Gebruikte browsertypes en -versies

Correcte presentatie van de inhoud van de website

Gebruikt besturingssysteem, herkomst bezoeker (referrer, bijv. Google), aangeklikte subpagina\'s.

Optimalisering van de inhoud van onze website en onze advertenties

Datum en tijdstip van toegang tot de website en het IP-adres en de internetprovider van de bezoeker.

Zorgen voor de permanente functionaliteit van onze IT-systemen (voor de werking van de website) en voorkomen van misbruik.

Andere gegevens en informatie om gevaar bij aanvallen af te wenden.

Verstrekking van relevante informatie aan rechtshandhavingsinstanties in geval van een cyberaanval.

Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Onder bepaalde omstandigheden (bijv. op grond van wettelijke of contractuele voorschriften) kunt u verplicht zijn ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Voorbeelden van een dergelijke verwerking zijn de volgende:

Sluiting van een koopovereenkomst (bijvoorbeeld uw adres)

Nakoming van de contractuele verplichting (bv. levering van de goederen op uw adres)

Informatie over specifieke gegevensverwerking op de website

Indien van toepassing, in afwijking van of in aanvulling op de bovengenoemde algemene informatie, vindt u hieronder details over de individuele gegevensverwerking op onze website.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies; dit zijn kleine tekstbestanden die via uw internetbrowser (bijv. Google Chrome, Safari, Firefox, Edge) op uw computer worden opgeslagen. Deze cookie kan een zogenaamde cookie-ID bevatten - een unieke identificatie die bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina\'s en servers kunnen worden toegewezen aan de browser die ze opslaat. Tegelijkertijd verschaffen deze cookies ons informatie waarmee wij onze websites kunnen optimaliseren om aan de behoeften van onze bezoekers te voldoen. Wij gebruiken cookies gedeeltelijk alleen voor de duur van uw verblijf op de website. Alle cookies op onze websites bevatten technische informatie en persoonsgegevens. Het is mogelijk om onze aanbiedingen te gebruiken (hoewel mogelijk niet in de volledige omvang van hun functies) zonder cookies. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd zodra er cookies worden verzonden.

Contactformulier
Doel van de verwerking

Verwerken en, indien nodig, beantwoorden van de vraag van de verzender van het formulier

Rechtsgrondslag (volgens art. 6 / 9 DSGVO)
 • Bescherming van onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, f).
 • Uitvoering van precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1, b).
 • Ontvangers, indien van toepassing (in geval van doorgifte).

  De gegevens worden niet doorgegeven aan derden en/of aan een derde land.
  Indien van toepassing, voornemen tot toezending aan een derde land of een internationale organisatie (met inbegrip van informatie over de beschikking van de Commissie inzake adequaatheid of passende garanties).Een gegevensoverdracht naar een derde land vindt niet plaats en is niet gepland.
  Indien bekend: Duur van de gegevensopslag.Zie algemene termijnen voor het wissen van gegevens.
  Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken (bv. op grond van wettelijke of contractuele bepalingen) / Noodzaak.Er is geen verplichting.
  Gevolgen van niet-naleving (indien de vereiste gegevens niet worden verstrekt).Geen.
  Indien van toepassing, bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces.In dit verband maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming.
  Indien van toepassing, oorsprong van de gegevens (indien niet rechtstreeks bij de betrokkene verzameld).De gegevens zijn afkomstig van de betrokkene zelf.
  Indien van toepassing, verandering van doel.Een bestemmingswijziging vindt in beginsel niet plaats en is niet gepland.
  Webtrackingtechnologieën - beheerd met Usercentrics

  Om alle cookies, website- en trackingtechnologieën waarvoor toestemming of opt-out nodig is op een gegevensbeschermingsconforme manier te beheren, maken wij gebruik van het toestemmingsbeheerplatform van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, waarmee wij de volgende diensten hebben geïntegreerd: