Integritetspolicy

Information om hanteringen av personuppgifter

Vi är mycket glada över ditt intresse för vår webbplats - och därmed för vårt företag. Skyddet av dina privata rättigheter och friheter är mycket viktigt för oss; vi använder dina uppgifter endast för de ändamål som är avsedda. Eftersom det är viktigt för oss att du alltid är medveten om i vilken utsträckning vi samlar in, använder och vid behov överför dina uppgifter till tredje part, informerar vi dig nedan i detalj om behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in eller lagrar hos oss.

I princip kan du använda våra sidor utan att lämna några uppgifter; om det finns några undantag för vissa tjänster förklarar vi dem i följande kapitel. Vi kommer inte att behandla uppgifter utan rättslig grund utan ditt informerade samtycke. När vi behandlar personuppgifter följer vi strikt kraven i EU:s dataskyddsförordning (DSGVO) och andra dataskyddsbestämmelser.

Inställningar för sekretess

Du kan komma åt sekretessinställningarna under följande länk:\n Inställningar för sekretess

Den personuppgiftsansvariges namn och adress

PAPSTAR Sverige AB
Niclas Kemper
Box 664
44118 Alingsås
Sverige

E-post: shop@papstar.se
Webbplats: https://www.papstar-shop.se

Namn och adress till kontaktpersonen för dataskydd

PAPSTAR Sverige AB
E-post: shop@papstar.se
Webbplats: https://www.papstar-shop.se/

Uppdatering av sekretesspolicyn

För att säkerställa att vi alltid har aktuell information om dataskydd i samband med tjänsterna på vår webbplats använder vi tjänsten CLOUD DSE från Cookiebox GmbH i Münster.

Den registrerades rättigheter

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) innehåller omfattande rättigheter för registrerade personer i kapitel III, som vi förklarar för dig i enlighet med detta nedan när det gäller behandlingen av dina personuppgifter:

Rätt till information

Detta krav gäller särskilt information om följande uppgifter om databehandling:

 • Ändamålen med behandlingen
 • Uppgiftskategorier
 • Mottagare eller kategorier av mottagare, i förekommande fall.
 • I förekommande fall, den planerade lagringstiden eller kriterierna för att fastställa denna tid.
 • Anmärkning om respektive rätt till rättelse, radering, begränsning eller invändning.
 • Förekomsten av rätten att klaga till en tillsynsmyndighet
 • Om tillämpligt, varifrån uppgifterna kommer (om de inte samlas in från dig).
 • Om tillämpligt, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, inklusive meningsfull information om den logik som är involverad, omfattningen och de effekter som kan förväntas.
 • Om tillämpligt, (planerad) överföring till ett tredjeland eller en internationell organisation.
Rätt till rättelse

Vi korrigerar felaktiga uppgifter omedelbart, förutsatt att du informerar oss om detta.

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Under förutsättning att behandlingen inte längre är nödvändig och att något av följande villkor är uppfyllt:

 • Upphävande av ändamålet med behandlingen
 • Återkallande av samtycke och avsaknad av annan rättslig grund för behandlingen
 • Invändning mot behandling utan ett viktigt skäl till motsatsen
 • Olaglig behandling
 • Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Datainsamlingen genomfördes i enlighet med artikel 8.1 i DSGVO.
Rätt att begränsa behandlingen

Under förutsättning att ett av följande villkor är uppfyllt:

 • Du bestrider att dina uppgifter är korrekta (begränsning kan göras för den tid som granskningen pågår på vår sida).
 • Vid olaglig behandling och om uppgifterna inte ska raderas ska radering ersättas med begränsning av behandlingen.
 • Om ändamålen med behandlingen upphör att gälla, behöver du samtidigt dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Efter att du har gjort en invändning i enlighet med artikel 21.1 i DSGVO och under tiden som vi undersöker om våra legitima skäl väger tyngre än dina.
Rätt till dataportabilitet

Under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att det inte påverkar andra personers rättigheter och friheter kommer vi - på din begäran - att överföra dina uppgifter till en annan mottagare (registeransvarig).

Rätt till invändningar

Om vi samlar in eller har samlat in personuppgifter från dig (på grundval av artikel 6.1 e eller f eller artikel 9.2 a i DSGVO) och behandlar dem har du rätt att när som helst (med verkan för framtiden) invända mot databehandlingen (inklusive profilering). I undantagsfall kan invändningen vara verkningslös, t.ex. om vi kan visa på tvingande skyddsvärda intressen för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedriva direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot denna behandling. Detta gäller även profilering i den mån den är kopplad till sådan direktreklam. Du har också rätt att invända mot behandling av dina uppgifter om dig som utförs av oss för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i DS-GVO, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.

Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering

Om vi samlar in eller har samlat in och behandlat personuppgifter från dig har du rätt att inte bli föremål för beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter som rör dig eller på liknande sätt påverkar dig på ett betydande sätt. Undantag från detta krav gäller om beslutet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller om du uttryckligen har samtyckt till behandlingen. I alla fall kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få en person från vår sida att ingripa, att uttrycka din åsikt och att bestrida beslutet.

Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

En förteckning över de tillsynsmyndigheter som är ansvariga i Tyskland finns på webbplatsen för den federala kommissionären för dataskydd eller på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/EN/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Allmän information om databehandling på webbplatsen

Följande information gäller för databehandlingen på vår webbplats i allmänhet. Om det finns undantag eller tillägg till denna information beskrivs dessa i detalj i de relevanta avsnitten.

Information om datasäkerhet

Vi skyddar vår webbplats och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller spridning av dina uppgifter av obehöriga. Dessutom har vi infört SSL-kryptering (SHA256) på vår webbplats för att skydda dina uppgifter. Trots regelbundna kontroller är det dock inte möjligt att skydda sig helt och hållet mot alla faror.

Rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med kraven i GDPR, beroende på typen och syftet med behandlingen enligt följande:

Tillåten användningSpecifikation av DSGVO
Informerat samtyckeArtikel 6.1 a
Genomförande av ett avtalArtikel 6.1 b
Genomförande av åtgärder före avtalstillfälletArtikel 6.1 b
Uppfyllande av rättsliga förpliktelserArtikel 6.1 c
Skydd av vitala intressenArtikel 6.1 d
Skydda vårt legitima intresseArtikel 6.1 f
Vårt legitima intresse

Vårt legitima intresse enligt definitionen i artikel 6.1 f i DS-GVO grundar sig på utförandet av vår affärsverksamhet för att bibehålla vår förmåga att bedriva verksamhet och trygga anställningen av våra anställda.

Allmänna tidsfrister för radering av uppgifter

Efter att syftet med lagringen har upphört är lagringstiderna vanligtvis minst sex eller tio år. Uppgifterna raderas i regel omedelbart i enlighet med vårt koncept för radering, förutsatt att detta inte strider mot någon lagringsskyldighet, nödvändighet för att uppfylla avtalet eller ett berättigat intresse.

Radering eller blockering av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast under den tidsperiod som krävs för att uppfylla det angivna syftet. När ändamålet inte längre är tillämpligt och när eventuella befintliga lagringsperioder har löpt ut raderas dina uppgifter omedelbart. Om det inte är möjligt att radera uppgifterna blockeras de istället.

Insamling av allmänna uppgifter och information

Så snart du besöker vår webbplats samlar vår webbserver in vissa allmänna uppgifter och teknisk information - enligt tabellen nedan:

Insamlade uppgifter

Syftet med undersökningen

Typ av webbläsare och versioner som användsKorrekt presentation av sidans innehåll
Operativsystem som används, besökarens ursprung (referrer, t.ex. Google), undersidor som klickats på.Optimering av innehållet på vår webbplats och vår reklam
Datum och tid för åtkomst till webbplatsen samt besökarens IP-adress och internetleverantör.Säkerställa att våra IT-system (för drift av webbplatsen) fungerar permanent och förhindra missbruk.

Andra uppgifter och information om säkerhet vid attacker.

Tillhandahållande av relevant information till brottsbekämpande myndigheter i händelse av en cyberattack.

Skyldighet att lämna personuppgifter

Under vissa omständigheter (t.ex. på grund av rättsliga eller avtalsmässiga bestämmelser) är du skyldig att ge oss dina personuppgifter. Exempel på sådan behandling är följande:

Behandlingens art eller syfte

Nödvändighet

Slutande av ett köpeavtal (t.ex. din adress).Uppfyllande av den avtalsenliga skyldigheten (t.ex. leverans av varor till din adress).
I arbetstagarsammanhang (t.ex. överföring av uppgifter till skattekontoret).Överensstämmelse med rättsliga krav (t.ex. skattebestämmelser).

Information om specifik databehandling på webbplatsen

I förekommande fall, som en avvikelse från eller ett tillägg till den ovan nämnda allmänna informationen, hittar du detaljer om den enskilda databehandlingen på vår webbplats nedan.

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats; detta är små textfiler som placeras eller lagras på din dator via din webbläsare (t.ex. Google Chrome, Safari, Firefox, Edge). Dessa cookies används för olika ändamål: Många cookies är tekniskt nödvändiga för att du ska kunna använda vissa funktioner på webbplatsen (t.ex. varukorgsfunktioner, spara dina inloggningsuppgifter), andra cookies används för att garantera säkerheten för dina uppgifter eller webbplatsen och vissa cookies kan användas för att analysera ditt användarbeteende.
De sistnämnda kakorna kan innehålla ett s.k. cookie-ID - en unik identifierare bestående av en teckensträng som gör det möjligt för webbplatser och servrar att tilldelas den lagrande webbläsaren. Kakor som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett allmänt telekommunikationsnät och kakor som är absolut nödvändiga för att ge dig en uttryckligen begärd funktion kallas "tekniskt nödvändiga kakor" och kan ställas in utan ditt uttryckliga samtycke (§ 25 (2) TDDDG).
Alla andra cookies är föremål för samtycke (§ 25 (1) TDDDG); i förekommande fall reglerat av vår plattform för samtyckeshantering. Vi använder cookies delvis endast under ditt besök på webbplatsen, delvis under en fördefinierad period och delvis permanent.
Du kan när som helst radera alla dessa cookies manuellt eller automatiskt via din webbläsare. Det är möjligt att använda vår webbplats (även om det kanske inte är i full utsträckning) utan cookies. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies automatiskt. Du kan dock avaktivera lagringen av cookies eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig så snart cookies skickas.

Spårningsteknik på webben - hanteras av Usercentrics

För att hantera alla cookies, webbplatser och spårningstekniker som kräver samtycke eller opt-out på ett dataskyddskonformt sätt använder vi plattformen för samtyckeshantering från Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Tyskland, med vilken vi har integrerat följande tjänster: