Privacybeleid

Informatie over de behandeling van persoonsgegevens

Wij zijn zeer verheugd over uw belangstelling voor onze website - en dus voor ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke rechten en vrijheden is zeer belangrijk voor ons; wij gebruiken uw gegevens alleen voor de beoogde doeleinden. Aangezien het voor ons belangrijk is dat u te allen tijde op de hoogte bent van de mate waarin wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en, indien nodig, aan derden doorgeven, informeren wij u hieronder gedetailleerd over de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons worden verzameld of door ons worden opgeslagen.

In principe kunt u onze pagina\'s gebruiken zonder gegevens te verstrekken; als er voor bepaalde diensten uitzonderingen op bestaan, zullen wij die in de volgende hoofdstukken toelichten. Wij zullen geen gegevens zonder rechtsgrondslag verwerken zonder uw geïnformeerde toestemming. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons strikt aan de voorschriften van de EU-verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en alle andere voorschriften inzake gegevensbescherming.

Privacy-instellingen

U kunt de privacy-instellingen bekijken via de volgende link: Privacy-instellingen

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

PAPSTAR GmbH
Hubertus Kantelberg
Daimlerstraße 4-8
53925 Kall
Duitsland

Telefoon: 0031 481 715802
E-mail: [email protected]
Website: https://papstar-shop.nl

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Sarah Demski
smartworx Brewig / Rocholl GbR
Zum Alten Wasserwerk 9
51491 Overath

Telefoon: +49 (22 04) 58 61 20 - 20
E-mail: [email protected]

Actualiteit van het privacybeleid

Om er zeker van te zijn dat wij in verband met de diensten van onze website altijd over actuele informatie over gegevensbescherming beschikken, maken wij gebruik van de CLOUD Privacy Policy service van Cookiebox GmbH uit Münster.

Rechten van de betrokkene

De EU General Data Protection Regulation (GDPR) voorziet in hoofdstuk III in uitgebreide rechten voor betrokkenen, die wij u hieronder dienovereenkomstig toelichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op informatie

Deze eis betreft met name informatie over de volgende bijzonderheden van de gegevensverwerking:

 • Doeleinden van de verwerking
 • Gegevenscategorieën
 • Ontvangers of categorieën van ontvangers, indien van toepassing
 • Indien van toepassing, de geplande opslagduur of de criteria om deze duur te bepalen.
 • Opmerking over het recht van correctie, verwijdering, beperking of bezwaar
 • Bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Indien van toepassing, herkomst van de gegevens (indien niet bij u verzameld)
 • In voorkomend geval, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, met inbegrip van zinvolle informatie over de betrokken logica, de reikwijdte en de te verwachten gevolgen
 • Indien van toepassing, (geplande) overdracht aan een derde land of een internationale organisatie
Recht op correctie

Wij zullen eventuele onjuiste gegevens onmiddellijk corrigeren, mits u ons van de omstandigheid in kennis stelt.

Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

Op voorwaarde dat de verwerking niet langer noodzakelijk is en aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Stopzetting van het doel van de verwerking
 • Intrekking van de toestemming en ontbreken van een andere rechtsgrondslag voor de verwerking
 • Bezwaar tegen verwerking zonder gewichtige reden van het tegendeel
 • Onwettige verwerking
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • De gegevens zijn verzameld overeenkomstig artikel 8, lid 1, GDPR
Recht om verwerking te beperken

Op voorwaarde dat aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U betwist de juistheid van uw gegevens (beperking kan worden gemaakt voor de duur van het onderzoek aan onze kant)
 • In geval van onwettige verwerking en indien de gegevens niet mogen worden gewist, wordt het wissen vervangen door beperking van de verwerking
 • Indien de verwerkingsdoeleinden niet langer van toepassing zijn, hebt u uw gegevens tegelijkertijd nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering
 • Nadat u bezwaar hebt gemaakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, GDPR en voor de duur van het onderzoek of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan de uwe.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Mits dit technisch mogelijk is en geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen, zullen wij - op uw verzoek - uw gegevens aan een andere ontvanger (verantwoordelijke voor de verwerking) overdragen.

Recht van bezwaar

Indien wij persoonsgegevens van u verzamelen of hebben verzameld (op basis van art. 6 lid 1 e of f of art. 9 lid 2 a GDPR) en verwerken, heeft u te allen tijde (met werking voor de toekomst) het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (inclusief profilering). In uitzonderlijke gevallen kan het bezwaar ondoeltreffend zijn, bv. indien wij voor de verwerking dwingende beschermingswaardige belangen kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of indien de verwerking dient ter vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover deze met dergelijke directe reclame verband houden. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die door ons wordt uitgevoerd voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig Art. 89 (1) GDPR, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Indien wij persoonsgegevens van u verzamelen of hebben verzameld en verwerken, hebt u het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor u heeft of dat u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft. Uitzonderingen op deze eis zijn van toepassing wanneer het besluit noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of wanneer u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking. In elk geval zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te vrijwaren, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van onze kant, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Recht om toestemming in te trekken krachtens de gegevensbeschermingswetgeving

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Een lijst van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten in Duitsland vindt u op de website van de federale commissaris voor gegevensbescherming of via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Algemene informatie over de verwerking van gegevens op de website

De volgende informatie is van toepassing op de gegevensverwerking op onze website in het algemeen. Indien er uitzonderingen of aanvullingen op deze informatie zijn, worden deze uitvoerig beschreven in de desbetreffende hoofdstukken.

Informatie over gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Bovendien hebben wij SSL-encryptie (SHA256) op onze website geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

Rechtsgrondslag van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten van de GDPR, afhankelijk van het type en het doel van de verwerking als volgt:

Toegestaan gebruikSpecificatie van de GDPR
Geïnformeerde toestemmingArt. 6, lid 1 bis
Uitvoering van een contractArt. 6, lid 1, onder b)
Uitvoering van precontractuele maatregelenArt. 6, lid 1, onder b)
Nakoming van wettelijke verplichtingenArt. 6, lid 1, onder c)
Bescherming van vitale belangenArt. 6, lid 1, onder d)
Bescherming van onze legitieme belangenArt. 6, lid 1, onder f)
Ons rechtmatig belang

Ons legitiem belang zoals omschreven in artikel 6, lid 1, onder f), GDPR is gebaseerd op de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten om ons bedrijf draaiende te kunnen houden en de werkgelegenheid van onze werknemers veilig te stellen.

Algemene termijnen voor het wissen van gegevens

Nadat het doel van de opslag is weggevallen, bedraagt de bewaringstermijn gewoonlijk ten minste zes of tien jaar. In de regel worden gegevens onmiddellijk gewist in overeenstemming met ons verwijderingsconcept, voor zover dit niet in strijd is met een bewaarplicht, de noodzaak voor de uitvoering van het contract of een gerechtvaardigd belang.

Verwijdering of afscherming van persoonsgegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts op gedurende de periode die nodig is om het gespecificeerde doel te bereiken. Nadat het doel niet langer van toepassing is en na het verstrijken van eventuele bestaande bewaringstermijnen, zullen uw gegevens onmiddellijk worden gewist. Als wissen niet mogelijk is, worden de gegevens in plaats daarvan geblokkeerd.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

Zodra u onze website bezoekt, verzamelt onze webserver een aantal algemene gegevens en technische informatie - zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

Verzamelde gegevens

Doel van de enquête

Gebruikte browsertypes en -versiesCorrecte presentatie van de pagina-inhoud
Gebruikt besturingssysteem, herkomst bezoeker (referrer, bijv. Google), aangeklikte subpagina\'sOptimalisering van de inhoud van onze website en van reclame
Datum en tijdstip van toegang tot de website, alsmede het IP-adres en de internetprovider van de bezoekerde permanente functionaliteit van onze IT-systemen (voor de werking van de website) te verzekeren en misbruik te voorkomen

Andere gegevens en informatie over beveiliging in geval van aanvallen

Verstrekking van relevante informatie aan rechtshandhavingsinstanties in geval van een cyberaanval

Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Onder bepaalde omstandigheden (bv. op grond van wettelijke of contractuele bepalingen) bent u verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Voorbeelden van een dergelijke verwerking zijn de volgende:

Aard of doel van de verwerking

Noodzaak

Het sluiten van een koopovereenkomst (bijv. uw adres)Nakoming van de contractuele verplichting (bijv. levering van de goederen aan uw adres)
In de werknemerscontext (bv. doorgeven van gegevens aan de belastingdienst)Naleving van wettelijke voorschriften (bv. belastingvoorschriften)

Informatie over specifieke gegevensverwerking op de website

Indien van toepassing, in afwijking van of in aanvulling op de bovengenoemde algemene informatie, vindt u hieronder details over de individuele gegevensverwerking op onze website.

Cookies

Op deze website maken wij gebruik van cookies; dit zijn kleine tekstbestanden die via uw internetbrowser (bijv. Google Chrome, Safari, Firefox, Edge) op uw computer worden opgeslagen. Dit cookie kan een zogeheten cookie-ID bevatten - een unieke identificatie bestaande uit een reeks karakters die het mogelijk maakt internetpagina\'s en -servers toe te wijzen aan de browser die het opslaat. Tegelijkertijd verschaffen deze cookies ons informatie die ons in staat stelt onze websites te optimaliseren om aan de behoeften van onze bezoekers te voldoen. Wij gebruiken cookies gedeeltelijk alleen voor de duur van uw verblijf op de website. Alle cookies op onze websites bevatten louter technische informatie, geen persoonsgegevens. Het is mogelijk om onze aanbiedingen te gebruiken (hoewel mogelijk niet in de volledige omvang van hun functies) zonder cookies. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt zodra er cookies worden verzonden.

Klantrekening en productbestelling
Doel van de verwerking van algemene gegevens
Soort gegevensDoel van de enquête
Aanhef, titel, voornaam, achternaam, straat, nr., postcode, stad, land, geboortedatum (vrijwillig)Unieke identificatie van de klantenrekening, verwerking van de productaankoop, levering, betalingstransacties, verwerking van klachten
E-mailadres, wachtwoordAuthetificatie, autonome wachtwoord reset
Telefoonnummer (vrijwillig)Telefonisch contact
Rechtsgrondslag (volgens art. 6 / 9 DSGVO)
 • Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b))
 • Ontvanger, indien van toepassing (indien doorgegeven)Pakketdienstverlener, logistieke dienstverlener, betalingsdienstverlener
  Indien van toepassing, voornemen tot doorzending naar een derde land of een internationale organisatie (incl. informatie over het besluit van de Commissie inzake adequaatheid of passende garanties).Een gegevensoverdracht naar een derde land vindt niet plaats en is niet gepland.
  Indien bekend: Duur van de gegevensopslagZie Algemene termijnen voor het wissen van gegevens
  Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken (bv. op grond van wettelijke of contractuele bepalingen) / noodzaakDe gegevens (in de verplichte velden) moeten worden verstrekt als onderdeel van het onderliggende contract.
  Gevolgen van niet-naleving (indien de vereiste gegevens niet worden verstrekt)Het aanmaken van een klantenrekening is in dit geval niet mogelijk.
  Indien van toepassing, bestaan van geautomatiseerde besluitvormingIn dit verband maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming.
  Indien van toepassing, oorsprong van de gegevens (indien niet rechtstreeks bij de betrokkene verzameld)De gegevens komen van de betrokkene zelf.
  In voorkomend geval, categorieën van persoonsgegevens (indien deze niet rechtstreeks bij de betrokkene zijn verzameld).De gegevens komen van de betrokkene zelf.
  Wijziging van doel, indien van toepassinggeen
  Nieuwsbrief
  Doel van de verwerkingVerstrekking van informatie in de vorm van elektronische circulaires
  Rechtsgrondslag (volgens art. 6 / 9 DSGVO)Geïnformeerde toestemming (art. 6, lid 1, onder a)). In het kader van een bestaande klantenrelatie (art. 7 lid 3 UWG)
  Ontvanger, indien van toepassing (indien doorgegeven)Mailchimp - Operator: The Rocket Science Group LLC, Ponce de Leon Avenue, Macon, Bibb County, Georgia, 31206, Verenigde Staten van Amerika.
  Indien van toepassing, voornemen tot doorzending naar een derde land of een internationale organisatie (incl. informatie over het besluit van de Commissie inzake adequaatheid of passende garanties).Een gegevensoverdracht naar een derde land vindt niet plaats en is niet gepland.
  Indien bekend: Duur van de gegevensopslagZie Algemene termijnen voor het wissen van gegevens
  Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken (bv. op grond van wettelijke of contractuele bepalingen) / noodzaakEr is geen verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Nieuwsbrieven worden alleen verzonden na registratie via een dubbele opt-in procedure (vrijwillig gegeven en herroepbare geïnformeerde toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, GDPR) of nadat met succes een koopovereenkomst is gesloten en het e-mailadres in dit proces is verzameld (overeenkomstig artikel 7, lid 3, UWG).
  Gevolgen van niet-naleving (indien de vereiste gegevens niet worden verstrekt)Niet-naleving (d.w.z. het niet verstrekken van de vereiste gegevens) zou tot gevolg hebben dat de nieuwsbrief niet aan u wordt bezorgd.
  Indien van toepassing, bestaan van geautomatiseerde besluitvormingIn dit verband maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming.
  Indien van toepassing, oorsprong van de gegevens (indien niet rechtstreeks bij de betrokkene verzameld)De gegevens komen van de betrokkene zelf.
  Wijziging van doel, indien van toepassinggeen
  Webtrackingtechnologieën - beheerd met Usercentrics

  Om alle cookies, website- en traceringstechnologieën waarvoor toestemming of een opt-out vereist is, op een gegevensbeschermingsconforme manier te beheren, gebruiken wij het toestemmingsbeheerplatform van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, waarmee wij de volgende diensten hebben geïntegreerd: